طالبان مسوولیت حمله به مهمان‌خانه‌ای در کابل را برعهده گرفت