پاسدار خون شهدا هستیم و عهد می‌بندیم تا مرز شهادت از اهداف نظام دفاع کنیم