آیت الله نوری همدانی:فقدان معنویات در دنیا سبب بروز جنایات شده است