محرومیت 11 بازیکن از هفته پایانی لیگ/یک سرمربی هم محروم است