بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در جلسات علنی مجلس