آمریکا ضمانت پکن برای کشتیرانی در دریای چین جنوبی را خواستار شد