قرص برنج جان دانشجوی اردبیلی را گرفت/نظارت بر عرضه کافی نیست