مدیر عامل آفشید: با تولید کارتریج با کیفیت واردات را کاهش خواهیم داد