پذيرش مقاله مهندس زنجانی در بيستمين كنفرانس شبكه هاي توزيع برق كشور