فانی: برای پرداخت‌های‌ویژه‌ به‌ معلمانی که در شرایط خاص تدریس‌می‌کنند در تلاشیم