اولین کنگره دانشجویی با موضوع «نه به سیگار» در شیراز برگزار شد