بازدید مدیرعامل صندوق کارآفرینی و امید کشور از کردستان