مدافع سپاهان: قهرمانی برای پنجمین بار دور از دسترس نیست