احداث منطقه ویژه اقتصادی از مصوبات سفر رییس جمهوری به بوشهر اجرایی شد