صفارهرندی: عده‌ای به بهانه بچه محل بودن، خط امام را منحصر به خودشان می‌دانند