الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نقشه راه خروج از وضع موجود است