قلعه‌نویی: وظیفه دارم از دو دوست خوبم که بدون هیچ چشم داشتی کار کردند تشکر کنم