پروژه‌ی Internet.org اکنون توسط یک میلیارد نفر قابل دسترس است