فرهنگ محور توسعه تبریز/آمادگی شهرداری جهت همکاری با دانشگاه هنر