تشریح برنامه‎های شاخص ستاد بزرگداشت سوم خرداد در گلستان