استقلال 4 تا خورده و روحیه خوبی ندارد/ بنگر ستون پرسپولیس است و نبودش تاثیرگذار خواهد بود/ بازیکنانی ک