شهیدی که در بیشتر تظاهرات های علیه رژیم پهلوی شرکت می کرد