پاسخ شریعتمداری به نامه محسن رضایی: برای 15 سال توهین و تهمت کیهان، یک نمونه ارائه کنید!