خادم: پیگیر راهکاری برای حل مشکل اشتغال قهرمانان هستیم