معاون وزیر راه: ۶۰ صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان در کشور تأسیس می‌شود