وزیر اطلاعات از بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب بازدید کرد