بعثت پیامبر سرآغاز حفظ کرامت و ارزش های انسانی است