سال آینده فعالیت‌های پژوهشی در جشنواره شعرانی ارزیابی می شود