بزرگداشت شهدای عملیات حاج عمران در شهرستان دلفان برگزارشد