84 درصد تعهدات دستگاه های اجرایی شهرستان در حوزه اشتغال محقق شد