مسئولان ایرانی به پشتوانه بسیج و مردم پای میز مذاکره حاضر می شوند