فواد معصوم خطاب به هاشمی: مردم عراق به شما افتخار می کنند