فاصله گرفتن از معارف قرآنی، بزرگترین گرفتاری دنیای اسلام