جلوی شبهه افکنی‌ها گرفته شود/ نمایشگاه آلوده به شبهات وهابیت نشود