ارسال 80 مقاله علمی به دبیرخانه کنفرانس بین‎المللی فرصت‎های سرمایه‎گذاری