1000 حلقه چاه غیرمجاز در قروه تهدیدی برای چاه‌های مجاز کشاورزی