سازمان های جهانی انسان دوستانه به فریاد مردم یمن نمی رسند