وزیر خارجه اسبق ترکیه: آنکارا مسوول وضعیت فعلی در سوریه است