نيروي انتظامي عهده دار اجراي نظم و قانون الهي در جامعه است