فزایش تلفات حمله به هتلی در افغانستان به 11 تن+ ویدئو