سرانه فضای ورزشی کارگری در خراسان رضوی هفت سانتیمتر است