یکی از مصوبات اقتصادی سفر رییس جمهوری به استان بوشهر اجرایی شد