چهارمحال وبختیاری مستعدترین مکان ایجاد کمپهای ملی ورزشی است