خیر اهل آشخانه منزل مسکونی خود را وقف حوزه علمیه کرد