احیاء مجدد جشنواره‌های تولید محتوای الکترونیک در آینده‌ای نزدیک