دولتی بودن پارک های علم و فناوری مغایر با فلسفه وجودی آنهاست