هماهنگی برای پهلوگیری کشتی حامل ‌کمک‌ها به یمن انجام گرفت