سازمان لیگ فوتبال ایران با همه باشگاه ها یکسان رفتار می کند