مبارزه با آفت سن غلات در خمین به دلیل سرما 30درصد کاهش یافت