۱۷ خبرنگار دیگر که کارت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری گرفتند